Program "Inicjatywa Kakucka"

 

Formularz zgłoszeniowy 

1 Cel.

Inicjatywa Kakucka to program zainaugurowany przez Sołtysa-Palatyna Kakut JKW króla seniora Artura Piotra 25 października 2010 roku, mający na celu służenie pomocą tym wszystkim, którzy przez tworzenie stron internetowych związanych z Królestwem Dreamlandu, chcą wzbogacać jego przestrzeń informatyczną.

2 Sposób realizacji.

 

2.1 Ogólne zasady współpracy.

Udział w programie zapewnia wsparcie procesu projektowania układu graficznego strony. Jak wynika z doświadczenia, często zwłaszcza dla początkujących twórców stron internetowych, stworzenie zadowalającej ich oprawy graficznej strony jest jednym z trudniejszych i bardziej pracochłonnych wyzwań, stojących na drodze do upragnionego celu – uruchomienia własnej strony internetowej.

Tymczasem Inicjatywa Kakucka, dzięki możliwości wykorzystania oprogramowania wspierającego proces projektowania i tworzenia układów graficznych stron internetowych, może znacząco skrócić czas poświęcony na ten etap prac nad projektem. Wielość możliwości i stopień ingerencji w szczegóły projektu z poziomu programu powodują, że proces projektowania przebiega szybko i możliwie sprawnie, umożliwiając przedstawianie uczestnikowi programu kilku opcjonalnych wariantów, a także ich dostosowywanie do zmieniających się nawet w trakcie współpracy oczekiwań zainteresowanego.

Założeniem projektu jest aktywna współpraca z uczestnikiem programu w formie bezpośrednich konsultacji czy to pocztą elektroniczną, czy też za pośrednictwem komunikatora GaduGadu, celem uzyskania możliwie zadowalającego rezultatu.

2.2 Wspierane formaty.

W ramach Inicjatywy Kakuckiej możliwe jest opracowanie układu graficznego w następujących formatach:

(a) Drupal;
(b) Joomla;
(c) WordPress;
(d) Blog.com;
(e) DotNetNuke;
(f) zwykłej strony HTML;
(g) CodeCharge Studio;
(h) aplikacji ASP.NET.

3 Warunki.

 

3.1 Adresaci i kolejność wyboru wniosków.

Program skierowany jest do wszystkich, jednakże w razie konieczności dokonania selekcji wniosków, pierwszeństwo przyznawane będzie osobom w następującej kolejności (w ramach każdej klasy w kolejności zgłoszeń):

(a) mieszkańcy Kakut, na podstawie wskazań Rejestru wiejskiego;
(b) obywatele Królestwa Dreamlandu, na podstawie wskazań Centralnego Rejestru Mieszkańców;
(c) mieszkańcy Królestwa Dreamlandu, na podstawie wskazań Centralnego Rejestru Mieszkańców;
(d) subskrybenci oficjalnej listy dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu (LDKD), na podstawie wskazań rejestru listy;
(e) obywatele i mieszkańcy Triumwiratu Erboki, na podstawie zaświadczenia władz Triumwiratu, uzyskanego we własnym zakresie przez prowadzących Inicjatywę Kakucką;
(f) obywatele i mieszkańcy Księstwa Sarmacji i Królestwa Scholandii, na podstawie urzędowego zaświadczenia;
(g) inne osoby uczestniczące w polskich projektach mikronacyjnych, na podstawie weryfikacji indywidualnie ustalonej;
(h) pozostali wnioskodawcy według kolejności zgłoszeń.

3.2 Wymogi względem strony internetowej/serwisu wnioskodawcy.

Jak już wyżej wskazano, głównym założeniem Inicjatywy Kakuckiej jest wzbogacenie przestrzeni informatycznej Królestwa Dreamlandu, stąd też absolutne pierwszeństwo uzyskiwać będą te projekty, które dotyczyć będą stron poświęconych Królestwu. Chodzi przy tym nie tylko o strony organów Królestwa czy Prowincji, ale również miast, osad, a nawet przedsiębiorstw czy strony domowe poszczególnych Dreamlandczyków. Cokolwiek ma znajdować się na obszarze Królestwa, będzie wspierane w pierwszej kolejności.

W zamian wnioskodawca zobowiązuje się jedynie do zamieszczenia na tak utworzonej stronie banneru Królestwa Dreamlandu. Samo złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to na wypadek przyjęcia wniosku do realizacji. Miejsce umieszczenia banneru Królestwa oraz jego dokładny kształt będą każdorazowo indywidualnie ustalane, przy czym musi ono znajdować się na stronie głównej. Nadto mile widziane będzie zamieszczenie pikselowego odnośnika do Kakut/Inicjatywy Kakuckiej.

W zakresie wniosków dotyczących stron niemających bezpośredniego związku z Królestwem Dreamlandu, złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem informacji co najmniej w stopce strony, że projekt graficzny powstał w Królestwie Dreamlandu w ramach Inicjatywy Kakuckiej, co w zależności od indywidualnych ustaleń może przyjąć postać zamieszczenia również pikselowego odnośnika do serwisu Królestwa lub Kakut/Inicjatywy Kakuckiej, a nadto zamieszczenia w ramach zbioru linków strony, odnośnika do serwisu internetowego Królestwa Dreamlandu lub Kakut, na jednym z czterech pierwszych miejsc. Również w tym wypadku szczegóły ustalane będą indywidualnie tak, by zachować optymalny wygląd strony.

Powyższe zasady, w szczególności dotyczące zamieszczenia odnośników do serwisu internetowego Królestwa lub Kakut/Inicjatywy Kakuckiej, nie tracą mocy w razie następczej modyfikacji projektu we własnym zakresie przez wnioskodawcę. Dotyczą również każdej strony czy też każdego serwisu, wykorzystującego układ graficzny sporządzony choćby tylko pierwotnie w ramach Inicjatywy Kakuckiej.

4 Etapy realizacji.

 

4.1 Wniosek.

Wniosek o przystąpienie do programu należy składać z wykorzystaniem formularza elektronicznego. Jego złożenie jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w programie.

Należy zwrócić szczególną uwagę na podany adres poczty elektronicznej, jako że będzie on uznawany za obowiązujący w ramach całej współpracy, aż do poinformowania o ewentualnej zmianie przez wnioskodawcę. Zapewnienie sprawnie działającego adresu poczty elektronicznej jest zadaniem wnioskodawcy i wszelkie informacje przesyłane na tak podany adres będą uznawane za doręczone, także w sytuacji, gdy serwer pocztowy prześle informację zwrotną o niemożności doręczenia z uwagi na problem techniczny (np. przepełnienie skrzynki pocztowej). Jednocześnie taka informacja może skutkować natychmiastowym zakończeniem współpracy.

Podanie we wniosku możliwie wielu informacji co do treści strony i jej oczekiwanego wyglądu umożliwi szybszą realizację projektu. Należy również wskazać, jaki z dostępnych formatów ma przyjąć ostateczny projekt: czy chodzi o tzw. skórkę do systemu zarządzania treścią (wspierane w ramach projektu są: Drupal, Joomla!, WordPress oraz DotNetNuke i Blog.com), czy też układ graficzny klasycznej strony HTML, względnie przesłanie projektu w wersji CodeCharge Studio oraz aplikacji ASP.NET.

4.2 Właściwe prace.

Kluczowym wymogiem zadowalającej realizacji wniosku w ramach Inicjatywy Kakuckiej, jest bieżąca komunikacja z uczestnikiem programu. Zmiana zamysłów co do wyglądu szaty graficznej w trakcie realizacji wniosku nie jest problemem, o ile tylko zachowana zostanie tożsamość przeznaczenia strony – czy będzie ona funkcjonowała w obszarze Królestwa, czy też poza nim. W razie modyfikacji strony na funkcjonującą poza Królestwem, możliwe będzie wstrzymanie prac jeżeli okaże się, że są oczekujące wnioski o pomoc w projektowaniu wyglądu strony pozostającej w obszarze Królestwa, przy czym pracownicy Inicjatywy Kakuckiej dołożą wszelkiej staranności, aby wypadki takie zdarzały się zupełnie wyjątkowo.

Na tym etapie uzgodnione zostaną również szczegóły dotyczące zamieszczenia opisanych wyżej wymogów dotyczących zamieszczenia bannerów i odnośników na stronie.

4.3 Końcowy szablon i dalsze modyfikacje.

W toku prac należy spodziewać się przesyłania głównie plików graficznych w uzgodnionym formacie, obrazujących aktualny stan realizacji projektu. Ostatecznie uczestnik programu, po zaakceptowaniu tak przygotowanej wersji graficznej, otrzyma pliki odpowiadające wskazanemu we wniosku (lub zmienionemu w trakcie współpracy) formatowi danych.

Uzyskanie plików końcowych w żadnym razie nie wyklucza możliwości dalszej ingerencji uczestnika projektu w otrzymane przezeń pliki, co może okazać się szczególnie atrakcyjne dla zaawansowanych programistów, chcących jeszcze lepiej dostosować projekt do własnych potrzeb. Niemniej pliki końcowe stanowią formę działającą. W razie jakichkolwiek problemów lub po prostu chęci dodatkowych modyfikacji, możliwe będzie ich dokonywanie, gdyż pliki źródłowe będą przechowywane.

4.4 Odpowiedzialność.

Inicjatywa Kakucka jest darmowym programem pomocowym, fundowanym z własnych środków przez Sołtysa Palatyna Kakut.

Dlatego też jakkolwiek wszelkie możliwe starania są podejmowane celem realizacji założeń wnioskodawcy, ani sama Inicjatywa Kakucka, ani tym bardziej Kakuty bądź Sołtys-Palatyn Kakut, ani też żadne inne osoby zaangażowane w prace w ramach programu, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa wykorzystania plików.

Inicjatywa Kakucka dołoży również wszelkich możliwych starań aby układy graficzne powstające w ramach programu miały charakter unikatowy, tj. aby nie było dwóch dokładnie identycznych projektów, wykorzystujących te same elementy. Każdy z kolejnych uczestników projektu winien uwzględnić ten fakt, który może skutkować koniecznością nieznacznej zmiany projektu wskazanego przezeń jako wzór.

Sołtys Palatyn Kakut zastrzega sobie prawo żądania zaprzestania korzystania z projektu powstałego w ramach programu, choćby nawet następnie modyfikowanego, w razie wykorzystania do celów sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem. Spory w tym zakresie poddaje się pod arbitraż Króla Dreamlandu, a w razie odmowy podjęcia arbitrażu przez Jego Królewską Mość, kolejno: Namiestnikowi Koronnemu-Księciu Morlandu, Marszałkowi Senatu Królewskiego albo Marszałkowi Izby Poselskiej. Rozstrzygnięcie arbitra jest ostateczne.